Volume 2, Number 2, July 2016

Discuss the Experimental Teaching Model and Method of Biochemistry and Molecular Biology
Baiyin Yuan, Ruirui Zhang, Jisheng Hu
2016 Vol. 2 (2) : 25-28 PDF

Instructional Design of Automatic Fire Alarm System
Fu Haijun, Shen Li, Yang Ning, Huang Yonghong, Zhu Xiaoyong, Zhao Dean
2016 Vol. 2 (2) : 29-34 PDF

Fuzzy Evaluation Study of Outstanding Engineers Training Quality based on Outcome-based Education
Han PENG, Lijun WANG, Jiancheng LIU
2016 Vol. 2 (2) : 35-41 PDF